VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | 1 Cô-rinh-tô 3 | 1 Cô-rinh-tô 4 | 1 Cô-rinh-tô 5 | 2 Cô-rinh-tô

1 Cô-rinh-tô 4:1-2

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ, và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. 2 Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn