VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Cô-rinh-tô | 2 Cô-rinh-tô 10 | 2 Cô-rinh-tô 11 | 2 Cô-rinh-tô 12 | Ga-la-ti

2 Cô-rinh-tô 11:14

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn