VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Cô-rinh-tô | 2 Cô-rinh-tô 11 | 2 Cô-rinh-tô 12 | 2 Cô-rinh-tô 13 | Ga-la-ti

2 Cô-rinh-tô 12:4

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 được đem lên đến chốn Ba-ra-đi, ở đó, nghe những lời không thể nói, mà không có phép cho người nào nói ra.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn