VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Cô-rinh-tô | 2 Cô-rinh-tô 12 | 2 Cô-rinh-tô 13 | Ga-la-ti

2 Cô-rinh-tô 13:5-8

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình: anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Jêsus Christ ở trong anh em sao? miễn là anh em không đáng bị bỏ. 6 Song tôi mong anh em nhận biết rằng chúng tôi chẳng đáng bị bỏ. 7 Nhưng chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời cho anh em đừng làm việc ác nào, chẳng phải để tỏ ra chính chúng tôi được ưng chịu, song hầu cho anh em làm điều thiện, mặt dầu chúng tôi như đáng bị bỏ. 8 Vì chúng tôi chẳng có thể nghịch cùng lẽ thật, nhưng chỉ có thể thuận theo lẽ thật.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn