VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Cô-rinh-tô | 2 Cô-rinh-tô 1 | 2 Cô-rinh-tô 2 | 2 Cô-rinh-tô 3 | Ga-la-ti

2 Cô-rinh-tô 2:11

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 hầu đừng để cho quỉ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu chước của nó.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn