VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Cô-rinh-tô | 2 Cô-rinh-tô 5 | 2 Cô-rinh-tô 6 | 2 Cô-rinh-tô 7 | Ga-la-ti

2 Cô-rinh-tô 6:11-13

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Hỡi người Cô-rinh-tô, miệng chúng tôi hả ra vì anh em, lòng chúng tôi mở rộng. 12 Chẳng phải chúng tôi hẹp hòi đãi anh em, nhưng ấy là lòng anh em tự làm nên hẹp hòi. 13 Hãy báo đáp chúng tôi như vậy, tôi nói với anh em như nói với con cái mình, cũng hãy mở rộng lòng anh em!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn