VietChristian
VietChristian
nghe.app

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Cô-rinh-tô | Ga-la-ti 2 | Ga-la-ti 3 | Ga-la-ti 4 | Ê-phê-sô

Ga-la-ti 3:27

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

27 Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy.

(c) 2019 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website