VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Cô-rinh-tô | Ga-la-ti 2 | Ga-la-ti 3 | Ga-la-ti 4 | Ê-phê-sô

Ga-la-ti 3:6-9

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công bình cho người, 7 vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Áp-ra-ham. 8 Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành nầy: Các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước. 9 Ấy vậy, ai tin thì nấy được phước với Áp-ra-ham, là người có lòng tin.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn