VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Cô-rinh-tô | Ga-la-ti 4 | Ga-la-ti 5 | Ga-la-ti 6 | Ê-phê-sô

Ga-la-ti 5:16

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn