VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 1 | Ê-phê-sô 2 | Ê-phê-sô 3 | Phi-líp

Ê-phê-sô 2:6

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ,

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website