VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 2 | Ê-phê-sô 3 | Ê-phê-sô 4 | Phi-líp

Ê-phê-sô 3:10

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy Hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời,

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn