VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 2 | Ê-phê-sô 3 | Ê-phê-sô 4 | Phi-líp

Ê-phê-sô 3:2

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Vả, anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi, là ân điển mà Ngài vì anh em phó cho tôi,

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn