VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 2 | Ê-phê-sô 3 | Ê-phê-sô 4 | Phi-líp

Ê-phê-sô 3:4-5

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, 5 là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác, chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn