VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 4 | Ê-phê-sô 5 | Ê-phê-sô 6 | Phi-líp

Ê-phê-sô 5:16

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn