VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 4 | Ê-phê-sô 5 | Ê-phê-sô 6 | Phi-líp

Ê-phê-sô 5:18

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn