VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 4 | Ê-phê-sô 5 | Ê-phê-sô 6 | Phi-líp

Ê-phê-sô 5:21

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn