VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-phê-sô | Phi-líp 1 | Phi-líp 2 | Cô-lô-se

Phi-líp 1:11

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Jêsus Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn