VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-phê-sô | Phi-líp 1 | Phi-líp 2 | Cô-lô-se

Phi-líp 1:23

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Tôi bị ép giữa hai bề muốn đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn;

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn