VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-phê-sô | Phi-líp 2 | Phi-líp 3 | Phi-líp 4 | Cô-lô-se

Phi-líp 3:21

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn