VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-phê-sô | Phi-líp 3 | Phi-líp 4 | Cô-lô-se

Phi-líp 4:17

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn