VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Phục-truyền Luật-lệ Ký | Giô-suê 10 | Giô-suê 11 | Giô-suê 12 | Các Quan Xét

Giô-suê 11:21-22

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 Trong lúc đó, Giô-suê đi trừ diệt dân A-na-kim, nào ở trong núi, ở Hếp-rôn, ở Đê-bia, ở A-náp, hay là ở trên khắp núi Giu-đa và núi Y-sơ-ra-ên; Giô-suê tận diệt chúng nó luôn với các thành của họ. 22 Chẳng còn người A-na-kim nào trong xứ Y-sơ-ra-ên, chỉ ở tại Ga-xa, Gát, và Ách-đốt thì có.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn