VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Phục-truyền Luật-lệ Ký | Giô-suê 13 | Giô-suê 14 | Giô-suê 15 | Các Quan Xét

Giô-suê 14:12

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Vậy, hãy ban cho tôi núi này, mà Đức Giê-hô-va đã phán đến trong ngày đó; vì bây giờ, ông đã hay rằng có dân A-na-kim và các thành lớn bền vững ở đó. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi, và tôi sẽ đuổi chúng nó đi, y như Ngài đã phán chăng.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn