VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Phục-truyền Luật-lệ Ký | Giô-suê 20 | Giô-suê 21 | Giô-suê 22 | Các Quan Xét

Giô-suê 21:45

21 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

45 Trong các lời lành mà Đức Giê-hô-va đã phán cho nhà Y-sơ-ra-ên, chẳng có một lời nào là không thành: thảy đều ứng nghiệm hết.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn