VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Phục-truyền Luật-lệ Ký | Giô-suê 23 | Giô-suê 24 | Các Quan Xét

Giô-suê 24:24

24 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

24 Dân sự đáp cùng Giô-suê rằng: Chúng tôi sẽ phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, và nghe theo tiếng Ngài.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn