VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Phục-truyền Luật-lệ Ký | Giô-suê 2 | Giô-suê 3 | Giô-suê 4 | Các Quan Xét

Giô-suê 3:5

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Giô-suê cũng nói cùng dân sự rằng: Hãy làm cho mình ra thánh, vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc lạ lùng giữa các ngươi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn