VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-líp | Cô-lô-se 1 | Cô-lô-se 2 | 1 Tê-sa-lô-ni-ca

Cô-lô-se 1:12

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng:

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn