VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-líp | Cô-lô-se 2 | Cô-lô-se 3 | Cô-lô-se 4 | 1 Tê-sa-lô-ni-ca

Cô-lô-se 3:14

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn