VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-líp | Cô-lô-se 2 | Cô-lô-se 3 | Cô-lô-se 4 | 1 Tê-sa-lô-ni-ca

Cô-lô-se 3:17-18

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. 18 Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn