VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-líp | Cô-lô-se 2 | Cô-lô-se 3 | Cô-lô-se 4 | 1 Tê-sa-lô-ni-ca

Cô-lô-se 3:2

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất;

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn