VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-líp | Cô-lô-se 2 | Cô-lô-se 3 | Cô-lô-se 4 | 1 Tê-sa-lô-ni-ca

Cô-lô-se 3:3

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn