VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Cô-lô-se | 1 Tê-sa-lô-ni-ca 3 | 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4 | 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5 | 2 Tê-sa-lô-ni-ca

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:11-12

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng, như chúng tôi đã dặn bảo anh em, 12 hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng, và không thiếu chi hết.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn