VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Tê-sa-lô-ni-ca | 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1 | 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2 | 1 Ti-mô-thê

2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài,

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn