VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Tê-sa-lô-ni-ca | 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1 | 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2 | 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3 | 1 Ti-mô-thê

2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:12

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, điều bị phục dưới sự phán xét của Ngài.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn