VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Tê-sa-lô-ni-ca | 1 Ti-mô-thê 1 | 1 Ti-mô-thê 2 | 1 Ti-mô-thê 3 | 2 Ti-mô-thê

1 Ti-mô-thê 2:4

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn