VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Tê-sa-lô-ni-ca | 1 Ti-mô-thê 3 | 1 Ti-mô-thê 4 | 1 Ti-mô-thê 5 | 2 Ti-mô-thê

1 Ti-mô-thê 4:13

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến chừng ta đến.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn