VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Tê-sa-lô-ni-ca | 1 Ti-mô-thê 3 | 1 Ti-mô-thê 4 | 1 Ti-mô-thê 5 | 2 Ti-mô-thê

1 Ti-mô-thê 4:13,15

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến chừng ta đến. 15 Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn