VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Tê-sa-lô-ni-ca | 1 Ti-mô-thê 3 | 1 Ti-mô-thê 4 | 1 Ti-mô-thê 5 | 2 Ti-mô-thê

1 Ti-mô-thê 4:13,15

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến chừng ta đến. 15 Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website