VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Ti-mô-thê | 2 Ti-mô-thê 3 | 2 Ti-mô-thê 4 | Tít

2 Ti-mô-thê 4:3

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình,

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn