VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Ti-mô-thê | 2 Ti-mô-thê 3 | 2 Ti-mô-thê 4 | Tít

2 Ti-mô-thê 4:7

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn