VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Ti-mô-thê | 2 Ti-mô-thê 3 | 2 Ti-mô-thê 4 | Tít

2 Ti-mô-thê 4:9-12

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Hãy cố gắng đến cùng ta cho kíp; 10 vì Đê-ma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời nầy, và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca. Cơ-rết-xen đi trong xứ Ga-li-lê, còn Tít thì đi xứ Đa-ma-ti rồi. 11 Chỉ có một mình Lu-ca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm. 12 Ta đã sai Ti-chi-cơ sang thành Ê-phê-sô.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn