VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 4 | Hê-bơ-rơ 5 | Hê-bơ-rơ 6 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 5:1-4

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Phàm thầy tế lễ thượng phẩm, từ trong loài người chọn ra, thì vì loài người lập nên hầu việc Đức Chúa Trời, để dâng lễ vật và hi sinh vì tội lỗi. 2 Người đã bị vây trong sự yếu đuối, nên có thể thương xót những kẻ ngu dốt sai lầm. 3 Ấy bởi sự yếu đuối đó mà người buộc phải vì tội lỗi mình dâng của tế lễ, cũng như vì tội lỗi của dân chúng. 4 Vả, lại không ai chiếm lấy chức trọng đó cho mình; phải được Đức Chúa Trời kêu gọi như A-rôn ngày xưa.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn