VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 5 | Hê-bơ-rơ 6 | Hê-bơ-rơ 7 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 6:1-3

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về Tin Lành của Đấng Christ, mà tấn tới sự trọn lành, chớ nên lập lại nền nữa, tức là: từ bỏ các việc chết, tin Đức Chúa Trời, 2 sự dạy về phép báp tem, phép đặt tay, sự kẻ chết sống lại, sự phán xét đời đời. 3 Ví bằng Đức Chúa Trời cho phép, thì chúng ta sẽ làm điều đó.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn