VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 6 | Hê-bơ-rơ 7 | Hê-bơ-rơ 8 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 7:12-17

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Chức tế lễ đã thay đổi thì luật pháp cũng cần phải thay đổi. 13 Vả, Đấng mà những lời đó chỉ về, thuộc một chi phái khác, trong chi phái đó chưa từng có ai dự việc nơi bàn thờ. 14 Vì thật rõ ràng Chúa chúng ta ra từ Giu-đa về chi phái ấy, Môi-se không nói điều chi về chức tế lễ. 15 Mọi điều đó càng thêm rõ hơn nữa, khi chúng ta thấy một thầy tế lễ khác dấy lên, giống như Mên-chi-xê-đéc, 16 lập nên không theo luật lệ của điều răn xác thịt, nhưng theo quyền phép của sự sống chẳng hay hư hay hết. 17 Vả, nầy là lời làm chứng cho Ngài rằng: Con làm thầy tế lễ đời đời Theo ban Mên-chi-xê-đéc.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn