VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Hê-bơ-rơ | Gia-cơ 1 | Gia-cơ 2 | Gia-cơ 3 | 1 Phi-e-rơ

Gia-cơ 2:14-17

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? 15 Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, 16 mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? 17 Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn