VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Hê-bơ-rơ | Gia-cơ 1 | Gia-cơ 2 | Gia-cơ 3 | 1 Phi-e-rơ

Gia-cơ 2:17-18

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết. 18 Hoặc có kẻ nói: Ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn