VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Hê-bơ-rơ | Gia-cơ 3 | Gia-cơ 4 | Gia-cơ 5 | 1 Phi-e-rơ

Gia-cơ 4:13-17

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, 14 song ngày mai sẽ ra thế nao, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. 15 Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. 16 Kìa anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình! Phàm khoe khoang như vậy là xấu. 17 Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn