VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Hê-bơ-rơ | Gia-cơ 3 | Gia-cơ 4 | Gia-cơ 5 | 1 Phi-e-rơ

Gia-cơ 4:17

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn