VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gia-cơ | 1 Phi-e-rơ 1 | 1 Phi-e-rơ 2 | 2 Phi-e-rơ

1 Phi-e-rơ 1:4

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em,

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn