VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gia-cơ | 1 Phi-e-rơ 1 | 1 Phi-e-rơ 2 | 2 Phi-e-rơ

1 Phi-e-rơ 1:9

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn