VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-suê | Các Quan Xét 10 | Các Quan Xét 11 | Các Quan Xét 12 | Ru-tơ

Các Quan Xét 11:39-39

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

39 Cuối hai tháng, nàng trở về cha mình, và người làm cho nàng tùy theo lời khấn nguyện mình đã hứa. Nàng chẳng có biết người nam. Tại cớ đó trong Y-sơ-ra-ên có thường lệ nầy:

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn