VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-suê | Các Quan Xét 12 | Các Quan Xét 13 | Các Quan Xét 14 | Ru-tơ

Các Quan Xét 13:2-5

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Vả, có một người Xô-rê-a, thuộc về một họ hàng của chi phái Đan, tên là Ma-nô-a; vợ người son-sẻ, không có con. 3 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người đàn bà ấy mà rằng: Kìa, ngươi son sẻ không có con; nhưng ngươi sẽ thọ thai và sanh một con trai. 4 Vậy, từ bây giờ hãy cẩn thận, chớ uống rượu hay là vật chi say, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch; 5 vì người sẽ có nghén và sanh một đứa con trai. Dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó, bởi vì đứa trẻ từ trong lòng mẹ sẽ làm người Na-xi-rê cho Đức Chúa Trời; về sau nó sẽ giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay dân Phi-li-tin.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn